Septiky

          Septiky sú 2 - 3 komorové prietokové usadzovacie nádrže, ktoré slúžia na čistenie odpadových vôd z objektov všade tam , kde je to vhodné, nie je riešená kanalizačná sieť a kde je z hľadiska vodohospodárského konania možnosť umiestnenia. V jednotlivých komorách tvorených systémom separačných prepážok dochádza k mechanicko - biologickému čisteniu odpadových vôd pred vypustením zo septiku do podzemných vôd za účinnej pomoci baktérii a podružných prečisťovacích systémov umiestnených za septikom - štrukturovaných vsakovacích jám. Objem septikov sa navrhuje podľa predpokladaného objemu vyprodukovanej odpadovej vody z daného objetu. Štruktúru, ako aj objem vsakovacích  jám za septikom je potrebné navrhnúť podľa objemu odpadových vôd, berúc na zreteľ štruktúru pôdy - jej geologické zloženie, priesak, ako aj priľahlosť studní. 

  • septiky 2,3 m3
  • septik 5 m3
  • nádrž 6
  • septik 2,3 m3

    Čakáme na Vašu návštevu u nás na Rampovej 1 v Košiciach

K stiahnutiu

  • tvar nádrži
  • uloženie nádrži
  • doprava nádrži
  • osadenie nádrži

       Pri osadzovaní trojkomorového septiku z polypropylénu v tvare stojatého válca je potrebné dodržať pokyny pre osadenie, ktoré sú uvedené v PDF súbore. Taktiež je potrebné dodržať ostatné náležitosti súvisiace s funkciou septiku, ako je napr. pravidelná starostlivosť čietenia, starostlivosť o štrukturované vsakovacie jamy.

  • Baktérie, čistiace prostriedky natur

Baktérie a naturálne čistiace prostredky vhodné , pri prevádzkovaní septiku.

K stiahnutiu